Polityka gospodarcza, finanse i bankowość

dwusemestralne studia podyplomowe
Zakładu Polityki Ekonomicznej AKSiM

Przewiń w dół

O projekcie

Innowacyjny i atrakcyjny program studiów

Tylko dzięki rzetelnej i aktualnej wiedzy eksperckiej można zdobyć umiejętności potrzebne do pracy w sektorze finansowym i prywatnych decyzjach na rynku pieniężno-kapitałowym.

Cele szczegółowe projektu

  • Upowszechnianie wiedzy na temat polityki gospodarczej, w tym przede wszystkim polityki pieniężnej i fiskalnej
  • Podniesienie poziomu wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania instytucji rynku finansowego i ich instrumentów
  • Podniesienie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania banków we współczesnej gospodarce rynkowej oraz zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami zarządzania bankiem.
  • Wzrost świadomości znaczenia patriotyzmu gospodarczego w rozwoju gospodarczym kraju.
  • Pogłębienie wśród uczestników projektu potrzeby samokształcenia i umiejętności doskonalenia nabytej wiedzy w zakresie polityki gospodarczej, finansów i bankowości.

Opis kierunku

Gdzie i jak płyną pieniądze?

Zależy nam na dostarczeniu aktualnej wiedzy umożliwiającej zrozumienie podstawowych praw ekonomicznych i mechanizmów regulujących przepływ strumieni pieniężnych w gospodarce. Ponadto zadaniem studiów jest ukazanie mechanizmów funkcjonowania instytucji pośrednictwa finansowego w procesie redystrybucji oszczędności w gospodarce, kwestie wpływu zjawisk pieniężnych na procesy realne i krążenie pieniądza w gospodarce. Studia mają również na celu zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami zarządzania bankiem.

Program studiów

Wysoki poziom merytoryczny zajęć zapewnia dobór kadry spośród uznanych specjalistów w zakresie polityki gospodarczej, polityki pieniężnej, finansów i bankowości z różnych ośrodków akademickich w Polsce.

W programie studiów m.in. podstawy finansów, rynek finansowy, finanse międzynarodowe, podstawy makroekonomii, polityka monetarna, polityka fiskalna, finansowanie przedsiębiorstw, bankowość inwestycyjna, analiza bilansu banku, ekonomika banku komercyjnego, nadzór bankowy, ryzyko bankowe, ekonomika kredytu, bankowość elektroniczna, etyka w biznesie, prawo bankowe, patriotyzm gospodarczy.

Wiedza

Absolwent zdobywa wiedzę z zakresu bankowości, rozumiejąc mechanizmy funkcjonowania banków we współczesnej gospodarce rynkowej oraz etapy procesu kredytowania. Zna funkcjonowanie instrumentów i instytucji rynku finansowego. Rozumie działanie podstawowych narzędzi polityki pieniężnej i fiskalnej oraz znaczenie patriotyzmu gospodarczego w rozwoju gospodarczym Polski.

Umiejętności

Absolwent potrafi zidentyfikować rolę i funkcje systemu bankowego w gospodarce, objaśnić działanie praw rynkowych, wskazać podstawowe instrumenty polityki antycyklicznej. Potrafi ocenić sytuację finansową banku na podstawie analizy jego bilansu, dobrać i objaśnić instrumenty ograniczenia ryzyka kredytowego. Umie podejmować decyzje w zakresie alokacji oszczędności na rynku pieniężno-kapitałowym.

Kompetencje

Absolwent potrafi objaśnić innym, w szczególności klientom, ryzyko towarzyszące decyzjom podejmowanym w operacjach lokacyjno-pożyczkowych, posiada umiejętności organizowania pracy w zespole świadczącym usługi finansowe. Zna zasady etyczne pracy w sektorze finansowym.

Profil słuchacza

Studia dla zainteresowanych problematyką polityki gospodarczej, finansów i bankowości.

Studia podyplomowe przewidziane są dla absolwentów uczelni wyższych - zatrudnionych i przygotowujących się do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjach sektora finansowego.

Zapraszamy dziennikarzy zainteresowanych problematyką ekonomiczną, poszukujących aktualnej wiedzy z zakresu polityki gospodarczej, finansów i bankowości.

Propozycję kierujemy również do przedstawicieli organizacji pozarządowych i nauczycieli zainteresowanych podniesieniem poziomu wiedzy ekonomicznej.

Charakterystyka

Typ
studia podyplomowe
Tryb
studia niestancjonarne
Czas
1 rok (2 semestry)
łącznie 240 godzin dydaktycznych

Koszt

Czesne
500zł (dzięki dofinansowaniu NBP)
Opłata rekrutacyjna
85zł
Dyplom ukończenia
30zł

Wymagania

Konieczność ukończenia studiów wyższych co najmniej na poziomie studiów I stopnia.

Niezbędnik kandydata

Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące tych studiów.

Sekretariat Studiów Podyplomowych

ul. Droga Starotoruńska 3
87-100 Toruń

Na początek