Polityka gospodarcza, finanse i bankowość

dwusemestralne studia podyplomowe
Zakładu Polityki Ekonomicznej WSKSiM

Przewiń w dół

2 października 2021

Współczesne wyzwania polityki gospodarczej - konferencja naukowa

2 października 2021 r. w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się cykliczna konferencja naukowa „Współczesne wyzwania polityki gospodarczej”. Tegoroczne wydarzenie było już trzecim w historii naszej Uczelni, a zarazem wieńczyło trzecią edycję studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość”, realizowanych we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Na początku głos zabrał Rektor-Założyciel WSKSiM – o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR. Wskazał na to, że potrzeba dziś w Ojczyźnie dobrych uczelni, które będą kształciły elity służące narodowi i społeczeństwu. - Razem można uczynić wiele, jeżeli wszyscy idziemy w jednym kierunku – podkreślił Rektor-Założyciel, dziękując uczestnikom studiów podyplomowych za zaufanie, którym obdarzyli Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, wybierając studia podyplomowe z bogatej oferty dydaktycznej.

Pierwszą część wydarzenia stanowiło uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość” oraz innych kierunków realizowanych przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (w tym m.in. Master of Business Administration, Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie, Retoryka i wystąpienia przed kamerą).

Pierwszą prelekcję wygłosił prof. dr hab. Feliks Grądalski, reprezentujący na konferencji Narodowy Bank Polski – Departament Badań i Innowacji Finansowych. W swoim wystąpieniu, zatytułowanym „Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej w teorii i praktyce” podkreślił, że należy zwracać szczególną uwagę na rolę koordynacji ze względu na odmienne cele banku centralnego a rządu. Prelegent podkreślił jednak, że współpraca pomiędzy bankiem i rządem jest gwarantem długofalowego wzrostu dobrobytu społecznego. - Współpraca i koordynacja na bazie zgody instytucjonalnej w większym stopniu przyczynia się do wzrostu dobrobytu społecznego i realizacji długofalowych celów strategicznych niż konfrontacja i rywalizacja pomiędzy głównymi aktorami polityki makroekonomicznej – zaznaczył prof. dr hab. Feliks Grądalski.

W trakcie sesji plenarnej, drugi z prelegentów – dr hab. Piotr Łasak, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – w wystąpieniu zatytułowanym „Formy współpracy banków i fintechów – w kierunku większej cyfryzacji polskiego sektora bankowego”, zwrócił uwagę na to, że coraz popularniejsze fintechy mają ogromny wpływ na kształtowanie się usług bankowych. - Fintechy modyfikują usługi bankowe, w szczególności ograniczają koszty, pozwalają zastąpić np. pracę opartą na papierze, różnego typu algorytmami, pracą w sieci, chmurą obliczeniową itd. Udoskonalają pewne procesy, ale jednocześnie przyspieszają je w sensie czasowym – podkreślił Prelegent.

Ostatnią prelekcją w części plenarnej konferencji, było wystąpienie dr hab. Agnieszki Czajkowskiej, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, zatytułowane „Ocena zmian na rynku kredytowym dla gospodarstw domowych w okresie pandemii”. - W początkowym okresie pandemii na rynku kredytowym zaistniał szok, który wpłynął negatywnie na cały system finansowy, a dla konsumentów niekiedy oznaczał ryzyko zmniejszenia dochodów bądź nawet ich utratę – zauważyła Prelegentka.

W drugiej części konferencji odbyły się dwie sesje panelowe, w których wysłuchaliśmy wystąpień zaproszonych gości, w tym m. in. dr. Mateusza Mokrogulskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie („Łagodzenie wymogów dla sektora bankowego w Unii Europejskiej w następstwie pandemii COVID-19”), dr. Mateusza Guzikowskiego z SGH („Instytucjonalne instrumenty oddziaływania na rynek pracy stymulujące wzrost gospodarczy”), dr. Piotra Boguszewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego („Wpływ pandemii COVID-19 na sektor przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce – wybrane zagadnienia”), dr. inż. Bogusława Hajdasza z WSKSiM („Aktualne wyzwania zarządzania ładem korporacyjnym w polskich spółkach”), dr Katarzyny Kamińskiej z SGH („Rozwój polityki ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce po 1989 roku”) oraz przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu – dr. Jana Wiśniewskiego (koordynatora RODM): „Rosyjska ekspansja w Arktyce – kwestie gospodarcze” oraz dr. Krystiana Chołaszczyńskiego (zastępcy koordynatora RODM): „Wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę afrykańską”. W trakcie obu sesji panelowych wystąpili również absolwenci kierunku Polityka gospodarcza, finanse i bankowość”, którzy zaprezentowali najważniejsze kwestie i wyniki uzyskane w swoich pracach dyplomowych, które powstały na tym kierunku pod opieką promotorów.

Aktualnie trwa nabór na kolejną – już czwartą – edycję studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość”. Termin składania dokumentów upływa 25 października.

22 sierpnia 2021

Prace dyplomowe absolwentów

Wpływ ograniczenia handlu w niedzielę na polską gospodarkę

Banduła Paweł

Celem pracy jest ukazanie problemu ograniczenia handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni. Temat pracy jest bardzo aktualny, ze względu na powracający temat dyskusji o zakazie handlu w niedzielę w opinii publicznej oraz w związku z panującą pandemią COVID-19 i pojawiającymi się argumentami o konieczności przywrócenia handlu w niedziele.

Realizacja zasad ekonomii komunii na przykładzie Wspólnoty Cenacolo

Barczyk Łukasz

Niniejsza praca została poświęcona tematowi realizacji zasad ekonomii komunii przez Wspólnotę Cenacolo, w tłumaczeniu na język polski „Wieczernik”. Zamierze- niem podjęcia tematu pracy było ukazanie przedsiębiorczości opartej o naukę społeczną Kościoła katolickiego. Najpełniejsza realizacja zasad nauczania społecznego istnieje w przypadku przedsiębiorstw ekonomii komunii, opartych o duchowość „Dzieła Maryi”, zwanego Ruchem Focolari. Pod kątem prowadzenia zasad opartych o ekonomię komunii badano Wspólnotę Cenacolo.

Rozwój pieniądza elektronicznego w Polsce

Adrianna Wiśniewska

Celem pracy jest opisanie idei i historii pieniądza elektronicznego oraz charakterystyka bankowości elektronicznej w Polsce.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne a działalność inwestycyjna polskich samorządów

Derejczyk Piotr

Celem, który stawia sobie niniejsza praca, jest próba odpowiedzi na pytanie, jak państwo jest w stanie lukę, która istnieje pomiędzy potrzebami inwestycyjnymi a możliwościami ich sfinansowania, zmniejszać, aby zaspokajać jak najwięcej z nich. Praca nie zajmuje się tradycyjnym sposobem realizowania inwestycji państwowych. Jej tematem jest rozwijana współcześnie forma inwestowania, oparta o współpracę międzysektorową, która nosi nazwę Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP).

Istota i wymiar przestępczości gospodarczej w Polsce

Jankowska Sylwia

Natomiast głównym celem pracy jest przedstawienie zjawiska przestępczości gospodarczej, opisania mechanizmów popełniania tego rodzaju przestępstw oraz wskazanie zadań Policji w jej zwalczaniu.

Instytucjonalne aspekty wsparcia innowacyjności w Polsce

Kanabrodzka Monika

Bazowane na taniej sile roboczej i imitacji technologii nie stanowi wystarczającego impulsu do pobudzenia gospodarki w dłuższej perspektywie. Wymagane są dodatkowe bodźce w postaci zaawansowanej technologicznie produkcji, innowacji, a dokładniej – gospodarki opartej na wiedzy. Zdolność wykorzystania aktualnej wiedzy i jej zastosowanie w wymiarze zarządczym i legislacyjnym w celu stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju działalności innowacyjnej w danej gospodarce, świadczy o strategicznej wizji państwa.

Perspektywy odbudowy polskiego przemysłu zbrojeniowego

Momot Rafał

Temat podjęty w niniejszej pracy dotyczy możliwości odbudowy polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jest to niezwykle ważny obszar dla Polski, szczególnie w okresie przyspieszonych zmian w układzie sił i środowisku międzynarodowym. Obszar analizy na potrzeby pracy został ograniczony do firm kontrolowanych przez polski kapitał – prywatny lub państwowy – posiadających swoje główne obszary działalności produkcyjnej oraz konstrukcyjnej w Polsce.

Europejski węglowy podatek graniczny narzędziem ochrony rynku wspólnotowego w dobie globalnych wyzwań klimatycznych

Szczepański Krystian

Celem pracy jest próba określenia skuteczności wprowadzenia europejskiego podatku granicznego w ochronie rynku wspólnotowego oraz jego wpływ na globalną emisję.

Rynki kapitałowe akcji – inwestowanie w kontekście wyboru strategii

Zalega Arkadiusz

Praca ma na celu zebranie podstaw inwestowania na giełdzie wraz z praktycznymi przykładami doboru strategii inwestowania oraz przedstawienia podsumowania i wniosków.

Europejski węglowy podatek graniczny narzędziem ochrony rynku wspólnotowego w dobie globalnych wyzwań klimatycznych

Szczepański Krystian

Celem pracy jest próba określenia skuteczności wprowadzenia europejskiego podatku granicznego w ochronie rynku wspólnotowego oraz jego wpływ na globalną emisję.

Wpływ międzynarodowych instytucji finansowych na gospodarkę Polski

Zalega Roksana

Celem niniejszej pracy było zaprezentowanie głównych obszarów działalności dwóch największych instytucji finansowych: Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego. Przeanalizowano strukturę instytucji, znaczenie oraz instrumenty nadzorcze i pożyczkowe.

26 czerwca 2021

Kolejni absolwenci Polityki gospodarczej, finansów i bankowości

W sobotę 26 czerwca 2021 r. odbyły się egzaminy dyplomowe słuchaczy studiów podyplomowych pn. Polityka gospodarcza, finanse i bankowość. Pomimo faktu, iż cały rok zajęcia odbywały się on-line ze względu na pandemię COVID-19, uczestnikom studiów udało się zrealizować cały program kształcenia, zdać egzamin końcowy i przygotować pod kierunkiem wybranych promotorów (dr hab. Eryka Łona, dr Doroty Żuchowskiej, dr Agaty Kubiczek, dr Mateusza Guzikowskiego) ciekawe prace dyplomowe.

Słuchacze przystępowali do egzaminu końcowego głównie w formie bezpośredniej z zachowaniem wszelkich zasad związanych z funkcjonowaniem w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

W bronionych pracach dyplomowych podjęto m.in. następującą tematykę:

 • perspektywy odbudowy polskiego przemysłu zbrojeniowego,
 • realizacja zasad ekonomii komunii na przykładzie Wspólnoty Cenacolo,
 • istota i wymiar przestępczości gospodarczej z perspektywy Policji w Polsce,
 • europejski węglowy podatek graniczny narzędziem ochrony rynku wspólnotowego w dobie globalnych wyzwań klimatycznych,
 • wykluczenie cyfrowe i finansowe osób dorosłych w Polsce,
 • znaczenie BLIKa w systemie płatności w Polsce,
 • patriotyzm gospodarczy a rola państwa przy wspieraniu gospodarstw rodzinnych,
 • zachowanie indeksów branżowych Giełdy Papierów Wartościowych w czasie pandemii koronawirusa,
 • duma narodowa jako istotny składnik patriotyzmu gospodarczego; wpływ działań poza granicami Polski na wzrost poczucia dumy narodowej dla gospodarki,
 • zalety posiadania polskiego złotego,
 • wydatki obronne Polski w 2020 r. z uwzględnieniem centralnych planów rzeczowych,
 • partnerstwo publiczno-prawne a działalność inwestycyjna polskich samorządów,
 • wpływ ograniczenia handlu w niedzielę na polską gospodarkę,
 • instytucjonalne aspekty wsparcia innowacyjności w Polsce.
 • Wszystkim absolwentom gratulujemy!

13 listopada 2020

Książka "Polityka gospodarcza w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania"

O książce

Okładka książki: Polityka gospodarcza w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania Prowadzenie polityki gospodarczej wiąże się z licznymi dylematami oraz stanowi ogromne wyzwanie dla decydentów, zwłaszcza gdy odbywa się w warunkach niestabilności otoczenia zewnętrznego. Niniejsza monografia powstała w szczególnym okresie niepewności związanej z trwającą od marca 2020 roku globalną pandemią COVID-19, kiedy to gospodarki niemal wszystkich krajów świata borykają się ze skutkami kryzysu gospodarczego na niespotykaną dotychczas skalę.

Autorzy poszczególnych rozdziałów podjęli naukową refleksję nad istotnymi problemami polityki gospodarczej w niestabilnym otoczeniu z perspektywy globalnej, krajowej, a nawet perspektywy mikroekonomicznej. Podkreślić należy, że część badaczy stawiła czoło niełatwemu zadaniu wskazania specyficznych cech bieżącego kryzysu, analizy dotychczasowych skutków polityki pieniężnej i fiskalnej oraz konsekwencji wybuchu pandemii koronawirusa dla sektora bankowego i kształtowania się kursów akcji na giełdzie papierów wartościowych.

Warto zaznaczyć, że autorami kilku rozdziałów zamieszczonych w niniejszej monografii są absolwenci drugiej już edycji studiów podyplomowych pn. Polityka gospodarcza, finanse i bankowość realizowanych przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Pobierz książkę

Spis treści

Katarzyna Kamińska
Reformy gospodarcze Władysława Grabskiego i ich znaczenie dla stabilizacji sytuacji makroekonomicznej w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym
Feliks Grądalski, Mateusz Guzikowski
Stabilizacyjna polityka fiskalna i pieniężna w warunkach kryzysu pandemicznego – aspekty teoretyczne a przypadek Polski
Eryk Łon
Polityka pieniężna narzędziem łagodzenia zjawisk kryzysowych
Piotr Łasak
Wyzwania dla polskiego sektora bankowego jako skutek pandemii COVID-19
Krzysztof Borowski
Zachowania cen akcji na GPW w Warszawie w świetle koncepcji analizy technicznej
Mateusz Mokrogulski, Bartosz Sternal
Polityka makroostrożnościowa na Ukrainie
Mariola Lemonnier
Ochrona praw konsumentów usług finansowych we Francji. Rola mediacji na rynku finansowym
Dorota Żuchowska
Integracja ze strefą euro w warunkach systemu izby walutowej – przypadek Bułgarii
Krystian Chołaszczyński
Republika Zimbabwe: dolaryzacja i mugabeizm – dwie strony permanentnego kryzysu
Honorata Szkudlarek
Pozycja gospodarcza Chin na arenie międzynarodowej na przełomie XX i XXI wieku
Wojciech Ścibor
Wspólna waluta euro szansą czy zagrożeniem dla Polski
Elżbieta Bernaciak
Racjonalizacja kosztów leczenia na tle przemian systemowych w ochronie zdrowia
Mateusz Kaleta
Budowanie zaangażowania pracowników kreatywnych jako współczesne wyzwanie w zarządzaniu kapitałem ludzkim
Maciej Zalewski
Ekonomiczna analiza pasażerskich linii lotniczych na przykładzie linii Emirates

7 listopada 2020

Inauguracja trzeciej edycji studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość”

W sobotę 7 listopada 2020 odbyła się inauguracja już trzeciej edycji studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość”. W tym niełatwym czasie pandemii, wydarzenie odbyło się po raz pierwszy w formie zdalnej.
To już trzecia edycja studiów realizowana przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Fakt ten pozwala nie tylko na podniesienie prestiżu tych studiów, na co zwrócił uwagę obecny na inauguracji o. dr Zdzisław Klafka (Rektor WSKSiM), ale również na zmniejszenie kosztów kształcenia dla uczestników projektu.

Studia te z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem, wśród osób z całej Polski pragnących poszerzać swoją wiedzę z zakresu polityki gospodarczej, finansów i bankowości. Nie inaczej było i tym razem.

Głównym celem studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość” jest dostarczenie aktualnej wiedzy umożliwiającej zrozumienie podstawowych praw ekonomicznych i mechanizmów regulujących przepływ strumieni pieniężnych w gospodarce. Wysoki poziom merytoryczny zajęć zapewnia dobór kadry spośród uznanych specjalistów w zakresie polityki gospodarczej, polityki pieniężnej, finansów i bankowości z różnych ośrodków akademickich w Polsce.

Jak zaznaczył Rektor WSKSiM, wyrażając jednocześnie wdzięczność Narodowemu Bankowi Polskiemu i jego Prezesowi – prof. Adamowi Glapińskiemu, za wsparcie projektu i wybranie do jego realizacji Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ekonomia bardzo potrzebuje etyki i ludzi dobrze ukształtowanych, w oparciu o chrześcijańskie wartości. Bez tego ekonomia nie może właściwie się rozwijać i pójść w dobrym kierunku.

Z racji na ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni wyższych, pierwsze zajęcia prowadzone przez dr. hab. Piotra Łasaka (UJ Kraków) oraz dr. Mateusza Guzikowskiego (SGH Warszawa) odbyły się w formie zdalnej. Wszyscy jednak wyrazili nadzieję, że ufają w szybką zmianę tej sytuacji w Polsce i na świcie, by móc spotkać się wspólnie już w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

10 października 2020

Współczesne wyzwania polityki gospodarczej - konferencja naukowa

Polityka gospodarcza w niestabilnym otoczeniu

Podczas konferencji naukowej Współczesne wyzwania polityki gospodarczej zorganizowanej w dniu 10 października 2020 roku przez Zakład Polityki Ekonomicznej w WSKSiM na zakończenie drugiej edycji studiów podyplomowych Polityka gospodarcza, finanse i bankowość realizowanych we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim podjęto m. in. zagadnienia związane z aktualną sytuacją gospodarczą naszego kraju borykającego się ze skutkami kryzysu pandemicznego.

Dla Państwa wygody poniżej zamieszczono ten sam zapis wideo ustawiając rozpoczęcie odtwarzania na moment odpowiadający opisowi.

Godz. 10.30 – Otwarcie konferencji. Wręczenie dyplomów absolwentom.

W sobotę 10 października 2020 r. absolwenci drugiej edycji studiów podyplomowych na kierunku Polityka gospodarcza, finanse i bankowość realizowanych we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim odebrali świadectwa ukończenia studiów z rąk JM. Rektora WSKSiM o. dr Zdzisława Klafki. Uroczystość odbyła się przy zachowaniu obowiązujących restrykcji sanitarnych.

od godz. 11.00 – SESJA PLENARNA – Aula. Bieżące wyzwania gospodarcze Polski – prof. dr hab. Jerzy Żyżyński (NBP)

Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński (członek Rady Polityki Pieniężnej) zwrócił uwagę na najważniejsze wyzwania polityki gospodarczej prowadzonej w warunkach pandemii, do których zaliczył wykorzystanie instrumentów polityki pieniężnej i fiskalnej w celu nie tylko przeciwdziałania skutkom kryzysu, ale także dążenia do powrotu na normalną ścieżkę wzrostu gospodarczego. Przypomniał także o konieczności realizacji ważnych programów rządowych oraz budowie zdrowych struktur gospodarczych w naszym kraju.

od godz. 11.00 – SESJA PLENARNA – Aula. Kryzys pandemiczny - dylematy stabilizowania gospodarki – dr Mateusz Guzikowski (SGH)

Dr Mateusz Guzikowski (SGH) na tle wcześniejszych kryzysów gospodarczych, nakreślił cechy wyjątkowego obecnego kryzysu pandemicznego, wskazując na: egzogeniczny charakter czynnika kryzysogennego, wieloaspektową niepewność funkcjonowania podmiotów gospodarczych, związaną z niemożnością prognozowania daty zakończenia pandemii koronawirusa, załamanie w sferze realnej gospodarki, skutki demograficzne w postaci zachorowań i zgonów. Podkreślił także znaczenie wprowadzenia przez rząd tarcz pomocowych.

od godz. 11.00 – SESJA PLENARNA – Aula. Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej w warunkach pułapki płynności – prof. dr hab. Feliks Grądalski (NBP)

Prof. dr hab. Feliks Grądalski (doradca ekonomiczny w NBP) wskazał na potrzebę koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej w warunkach pułapki płynności, zwracając uwagę, iż w takiej sytuacji działania z zakresu polityki monetarnej powinny wyprzedzać zastosowanie narzędzi fiskalnych.

od godz. 11.00 – SESJA PLENARNA – Aula. Zachowania cen akcji na GPW w Warszawie w świetle koncepcji analizy technicznej – prof. dr hab. Krzysztof Borowski (SGH)

Prof. dr hab. Krzysztof Borowski (SGH) przedstawił wnioski z analizy zachowania cen akcji na giełdzie papierów wartościowych w ostatnich miesiącach od wybuchu pandemii w świetle koncepcji analizy technicznej.

od godz. 13.30 – SESJA PLENARNA – Aula. Wyzwania dla sektora bankowego jako skutek pandemii COVID-19 – dr hab. Piotr Łasak (UJ)

Temat wyzwań dla sektora bankowego podjął dr hab. Piotr Łasak (UJ)

od godz. 13.30 – SESJA PLENARNA – Aula. Ochrona praw konsumentów usług finansowych we Francji. Rola mediacji na rynku finansowym – prof. UWM, dr hab. Mariola Lemmonier

Prof. UWM dr hab. Mariola Lemmonier podkreśliła rolę mediacji na rynku finansowym na przykładzie Francji.

od godz. 13.30 – SESJA PLENARNA – Aula. Polityka pieniężna jako instrument łagodzenia zjawisk kryzysowych – prof. UEP, dr hab. Eryk Łon

O instrumentach polityki pieniężnej wykorzystywanych w celu łagodzenia zjawisk kryzysowym mówił prof. dr hab. Eryk Łon (UEP, członek Rady Polityki Pieniężnej).

od godz. 15.00 – SESJE PANELOWE

sala 11

 • Rozwój polskiej myśli ekonomicznej w dwudziestoleciu międzywojennym - dr Katarzyna Kamińska (SGH)
 • Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia na tle przemian systemowych - dr Elżbieta Bernaciak (WSKSiM)
 • Budowanie zaangażowania pracowników kreatywnych jako współczesne wyzwanie w zarządzaniu kapitałem ludzkim - mgr Mateusz Kaleta (UMK, WSKSiM)
 • Prezentacja prac absolwentów studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość” – cz. I

sala 12

 • Integracja ze strefą euro w warunkach systemu izby walutowej – przypadek Bułgarii - dr Dorota Żuchowska (WSKSiM)
 • Polityka makroostrożnościowa na Ukrainie - dr Mateusz Mokrogulski (SGH)
 • Republika Zimbabwe: dolaryzacja i mugabeizm – dwie stony permanentnego kryzysu - dr Krystian Chołaszczyński (WSKSiM)
 • Prezentacja prac absolwentów studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość” – cz. II

1 października 2020

Prace dyplomowe absolwentów

Wybrane inwestycje infrastrukturalne w Gminie Kruszwica współfinansowane ze środków unijnych

Maciej Wasielewski

Celem europejskich niniejszej oraz ich pracy wpływ jest na przedstawienie realizację funkcjonowania inwestycji funduszy infrastrukturalnych zrealizowanych przez Gminę Kruszwica.

Zalety posiadania polskiego złotego

Martyna Fijałkowska

W wyniku dokonanej analizy wymieniono atrybuty posiadania polskiego złotego, które pozwolą utrzymać przekonanie abyśmy nigdy nie rezygnowali z własnej waluty. 

Rozwój pieniądza elektronicznego w Polsce

Adrianna Wiśniewska

Celem pracy jest opisanie idei i historii pieniądza elektronicznego oraz charakterystyka bankowości elektronicznej w Polsce.

Program Orlen w Portfelu jako przykład patriotyzmu gospodarczego w praktyce

Jan Kazimierz Łada

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie funkcjonalności Programu, będącego niekonwencjonalnym przykładem patriotyzmu gospodarczego w praktyce. Jego szczególny format staje się obecnie ważnym projektem strategicznym dla kolejnych polskich przedsiębiorstw.

Rola państwa w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Paweł Dołkowski

Celem niniejszej pracy jest prezentacja roli państwa w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

26 września 2020

Kolejni absolwenci Polityki gospodarczej, finansów i bankowości

W sobotę 26 września 2020 roku do egzaminów dyplomowych przystąpili słuchacze studiów podyplomowych, którzy pod kierunkiem promotorów przygotowywali prace z zakresu polityki gospodarczej, finansów i bankowości. Podejmowane tematy dotyczyły m.in. stosunków gospodarczych pomiędzy Polską a Niemcami, struktury własnościowej banków w Polsce, zjawiska szarej strefy w Polsce, problemu luki VAT i sposobów jej ograniczania, roli państwowych funduszy majątkowych we współczesnej gospodarce.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne większość egzaminów obyła się w formie on-line, kilku słuchaczy uczestniczyło w nich osobiście.

Wszystkim absolwentom gratulujemy!

4 lipca 2020

Kolejni absolwenci Polityki gospodarczej, finansów i bankowości

W sobotę 4 lipca 2020 r. odbyły się egzaminy dyplomowe słuchaczy studiów podyplomowych pn. Polityka gospodarcza, finanse i bankowość. Pomimo faktu, iż prawie cały semestr letni zajęcia odbywały się on-line, uczestnikom studiów udało się zrealizować cały program kształcenia, zdać egzamin końcowy i przygotować pod kierunkiem wybranych promotorów ciekawe prace dyplomowe. Tematyka prac dotyczyła m.in. innowacji finansowych, polityki pieniężnej, problematyki integracji Polski ze strefą euro, patriotyzmu gospodarczego, rynku akcji, analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, a nawet wybuchu pandemii COVID-19 jako zjawiska czarnego łabędzia.

Słuchacze przystępowali do egzaminu końcowego zarówno w formie on-line, jak i w formie bezpośredniej z zachowaniem wszelkich zasad związanych z funkcjonowaniem w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

Wszystkim absolwentom gratulujemy!

8 maja 2020

Zajęcia w czasie zagrożenia epidemicznego

W związku z sytuacją w Polsce powodowaną stanem epidemicznym zajęcia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu nie mogą odbywać się w tradycyjnej formie. Jednak to nie przeszkadza, by wykładowcy wraz ze swoimi studentami oraz słuchaczami studiów podyplomowych spotykali się w sposób on-line. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z powodzeniem wykorzystuje techniki kształcenia na odległość nie tylko dla studentów studiów stacjonarnych i zaocznych, ale również dla słuchaczy studiów podyplomowych.

Z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość dobyły się już trzy cykle wykładów dla słuchaczy studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość”. Zajęcia w ten sposób poprowadzili już m.in. dr Piotr Łasak (Rynek finansowy), prof. Krzysztof Borowski (Bankowość inwestycyjna) oraz dr Jarosław Janecki (Ekonomika spłaty kredytu). W planach są kolejne spotkania on-line dedykowane słuchaczom studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość”.

W trakcie wykładu online

prof. Krzysztof Borowski

prof. Krzysztof Borowski (Bankowość inwestycyjna)

W trakcie wykładu online

dr Piotr Łasak

dr Piotr Łasak (Rynek finansowy)

16 listopada 2019

Ruszyła kolejna edycja studiów: Polityka gospodarcza, finanse i bankowość

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej otworzyła kolejną edycję kierunku: Polityka gospodarcza, finanse i bankowość. Oficjalne otwarcie miało miejsce 16 listopada br. w siedzibie Uczelni. Po przemówieniu rektora o. Zdzisława Klafki studenci otrzymali indeksy. Kierunek cieszy się dużą popularnością wśród prowadzących własne firmy czy działalność gospodarczą. Część studentów to absolwenci WSKSiM, którzy zdecydowali się ponownie wybrać naszą Uczelnię.

Wręczenie indeksu

słuchaczowi studiów podyplomowych

słuchacz 2. edycji studiów; Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka; Kierownik studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość" dr Dorota Żuchowska

Wręczenie indeksu

słuchaczowi studiów podyplomowych

słuchacz 2. edycji studiów; Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka

Wręczenie indeksu

słuchaczowi studiów podyplomowych

słuchacz 2. edycji studiów; Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka; Kierownik studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość" dr Dorota Żuchowska.

Wręczenie indeksu

słuchaczowi studiów podyplomowych

słuchacz 2. edycji studiów; Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka; Kierownik studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość" dr Dorota Żuchowska.

Wręczenie indeksu

słuchaczowi studiów podyplomowych

słuchacz 2. edycji studiów; Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka; Kierownik studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość" dr Dorota Żuchowska.

Słuchacze 2. edycji Studiów

podczas przemowy Rektora WSKSiM

podczas przemowy Rektora WSKSiM o. dr Zdzisława Klafki

Przemowa inaugurująca

rozpoczęcie 2. edycji Studiów

rozpoczęcie 2. edycji studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość"; Rektora WSKSIM o. dr Zdzisława Klafki

Test wiedzy

już na pierwszych zajęciach

wypełniny w skupieniu przez słuchaczkę 2. edycji studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość"

Pierwszy sprawdzian

test wiedzy

dla słuchaczy 2. edycji studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość" to test wiedzy

14 listopada 2019

Książka "Współczesne wyzwania polityki gospodarczej"

O książce

Polityka gospodarcza w XXI wieku staje wobec licznych wyzwań, szczególnie w kontekście znacznej niestabilności otoczenia zewnętrznego. Współcześnie do celów bezpośredniego i pośredniego zaangażowania państwa w procesy gospodarcze zaliczamy nie tylko stabilizację koniunktury gospodarczej, korygowanie rynkowego podziału wytworzonych w systemie dochodów oraz kreowanie dóbr i usług publicznych, ale także, a może przede wszystkim, dążenie do zapewnienia społeczeństwu coraz lepszych warunków życia. Publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelników, stanowi zbiór naukowych refleksji dotyczących aktualnych problemów szeroko rozumianej polityki gospodarczej.

Pobierz książkę

Spis treści

Zbysław Dobrowolski
Państwo jako makrostruktura. Wyzwania. Kierunki reform.
Feliks Grądalski
Bezpieczeństwo i stabilność – wyzwania współczesności i przyszłości.
Agnieszka M. Domańska
Wielka Brytania w Unii Europejskiej – integracja i dezintegracja.
Edward Jasnosz
Realizacja polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2018.
Anna Rusak-Futro
Dochody gospodarstw rolnych w Polsce na tle krajów UE.
Justyna Żuchowska
Rynek kredytów hipotecznych w Polsce w latach 2014-2018.
Milena Jaworska-Biłas
Analiza ekonomiczna Grupy PZU S.A. w latach 2015-2018.
Marta Milde
Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu jako instytucja wspierająca lokalną przedsiębiorczość.
Natalia Rudnicka
Finansowanie przez państwo kultury i sztuki w Polsce – cele, zasady, kierunki i najważniejsze projekty zrealizowane w 2018 roku.
Szymon Jan Malinowski
Numizmatyka jako istotny obszar działalności Narodowego Banku Polskiego.
Karolina Kucharska
Bezpośredni cel inflacyjny NBP w latach 1998-2018.

31 października 2019

Prace dyplomowe absolwentów

Wielka Brytania w Unii Europejskiej – integracja i dezintegracja

Agnieszka Domańska

Celem niniejszej pracy jest zbadanie procesu Brexitu zarówno z perspektywy procesów integracji europejskiej, jak też w ujęciu makroekonomicznym na podstawie dostępnych danych. Autorka koncentruje się na analizie okresu od zakończenia II wojny światowej do maja 2019 r.

Realizacja polityki spójności Unii Europejskiej w Polsce w latach 2014-2018

Edward Jasnosz

W Polsce na dobre zadomowiły się już tablice informujące o wspieraniu danego projektu przez unijne środki pomocowe. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie rodzajów funduszy spójności oraz inwestycji współfinansowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2014-2018.

Analiza ekonomiczna Grupy PZU S.A. w latach 2015-2018

Milena Jaworska-Biłas

Grupa PZU jest to największa grupą finansową nie tylko w Polsce, ale również w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem analizy jest ocena atrakcyjności, rentowności i bezpieczeństwa dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych ulokowaniem swego kapitału w tej spółce. Szczególną uwagę poświęcono analizie struktury Grupy PZU. 

Znaczenie numizmatyki w działalności kulturalno-historycznej Narodowego Banku Polskiego

Szymon Jan Malinowski

Celem tej pracy jest próba ukazania numizmatyki oraz jej wpływu na kształtowanie polityki historycznej i działalności kulturalnej na przykładzie instytucji Narodowego Banku Polskiego.Tylko nieliczni wiedzą, że numizmatyka to znacznie więcej, niżjedynie pasja wąskiego grona ludzi, kolekcjonerstwo, czy studia naukowe. Jej pomocniczość w nauce wynika z tego, iż badanie monet pochodzących z odległych epok, pozwala historykom uzupełniać i doskonalić wiedzę na temat przeszłości.

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu jako instytucja wspierająca lokalną przedsiębiorczość

Marta Milde

Głównym celem pracy jest przedstawienie roli Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu w kreowaniu przedsiębiorczości w regionie. Praca ma za zadanie zobrazować istnienie zależności pomiędzy działaniami konkretnej jednostki samorządu terytorialnego, a wzrostem ilości powstających przedsiębiorstw, ich rentowności czy łatwości w wejściu na rynek zagraniczny.

Koopetycja jako współczesna forma współpracy między przedsiębiorstwami

Karolina Parafińska

Pomimo tego, że podmioty w gospodarce rynkowej konkurują ze sobą od dawna, można dostrzec naturalną skłonność przedsiębiorstw do współpracy. Celem tej pracy jest ukazanie korzyści wynikających z koopetycji, które przyczyniają się do ich rozwoju. Warto dlatego zwrócić uwagę, jak relacje między organizacjami wpływają na ich potencjał i efektywność.

Finansowanie przez państwo kultury i sztuki w Polsce – cele, zasady, kierunki i najważniejsze projekty zrealizowane w 2018 roku

Natalia Rudnicka

Celem pracy jest przybliżenie źródeł finansowania instytucji kultury – metod pozyskiwania środków na rozkrzewianie kultury i sztuki oraz kierunków i zasad ich działalności na podstawie przykładów najważniejszych wydarzeń artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2018 roku – roku wyjątkowym – setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Rozwój kredytu hipotecznego na przykładzie Banku BPS S.A. w latach 2014-2018

Justyna Żuchowska

Pod wpływem silnej konkurencji, rosnących wymagań klientów oraz ciągłą potrzebę zwiększania wyniku finansowego, bank musi wprowadzać innowacyjne produkty przynoszące dochody, zwiększyć liczbę udzielanych kredytów hipotecznych osób prywatnych, które w najmniejszym stopniu obciążają kapitał banku, jednocześnie wiążąc klienta dłuższy czas oraz pozyskać depozytariuszy. Celem pracy jest przedstawienie kredytu hipotecznego jako jednego z produktów bankowych. 

Dochody gospodarstw rolnych w Polsce na tle krajów UE

Anna Rusak-Futro

Celem pracy jest badanie sytuacji dochodowej małych i średnich gospodarstw rolnych w Polsce oraz poszukiwanie rozwiązań, mogących wpłynąć na poprawę tej sytuacji. W pracy zastosowano metodę analizy porównawczej. Porównane zostały dochody uzyskane przez gospodarstwa rolne w Polsce z wybranymi krajami Unii Europejskiej.

Kryptowaluty jako jedna z form inwestowania kapitału

Katarzyna Snowacka

Celem pracy jest przybliżenie idei oszczędzania poprzez przedstawienie niektórych form inwestowania w podziale na tradycyjne i alternatywne, czyli te mniej znane i popularne, oraz w sposób szczegółowy zapoznanie z ideą inwestowania w kryptowaluty jako jedną z możliwości pomnożenia kapitału.

5 października 2019

Współczesne wyzwania polityki gospodarczej - konferencja naukowa

5 października 2019 r. w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja naukowa „Współczesne wyzwania polityki gospodarczej”. Wydarzenie rozpoczęło się powitaniem i krótkim słowem wstępu wygłoszonym przez dziekan WSKSiM dr Dorotę Żuchowską. Następnie głos zabrał: Rektor-Założyciel WSKSiM o. dr Tadeusz Rydzyk. Pierwszą część wydarzenia stanowiło uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość” – projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Powitanie uczestników

dr Dorota Żuchowska, Dziekan WSKSiM

Wydarzenie rozpoczęło się powitaniem i krótkim wprowadzeniem kierownika studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość" dr Doroty Żuchowskiej.

Uczestnicy konferencji

podczas powitania

5 października 2019 r. w Auli WSKSiM

Uroczyste wręczenie dyplomu

ukończenia studiów podyplomowych

absolwentka I edycji studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość"; Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka; Rektor-Założyciel WSKSiM o. dr Tadeusz Rydzyk

Uroczyste wręczenie dyplomu

ukończenia studiów podyplomowych

absolwentka I edycji studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość"; Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka; Rektor-Założyciel WSKSiM o. dr Tadeusz Rydzyk

Uroczyste wręczenie dyplomu

ukończenia studiów podyplomowych

absolwentka I edycji studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość"; Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka; Rektor-Założyciel WSKSiM o. dr Tadeusz Rydzyk

Uroczyste wręczenie dyplomu

ukończenia studiów podyplomowych

absolwent I edycji studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość"; Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka; Rektor-Założyciel WSKSiM o. dr Tadeusz Rydzyk

Uroczyste wręczenie dyplomu

ukończenia studiów podyplomowych

absolwentka I edycji studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość"; Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka; Rektor-Założyciel WSKSiM o. dr Tadeusz Rydzyk

Uroczyste wręczenie dyplomu

ukończenia studiów podyplomowych

absolwentka I edycji studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość"; Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka; Rektor-Założyciel WSKSiM o. dr Tadeusz Rydzyk

Uroczyste wręczenie dyplomu

ukończenia studiów podyplomowych

absolwentka I edycji studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość"; Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka; Rektor-Założyciel WSKSiM o. dr Tadeusz Rydzyk

Uroczyste wręczenie dyplomu

ukończenia studiów podyplomowych

absolwent I edycji studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość"; Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka; Rektor-Założyciel WSKSiM o. dr Tadeusz Rydzyk

Uczestnicy konferencji

podczas podziękowań absolwentów

Podczas podziękowań absolwentów.

Niestety często ekonomiści twierdzą, że ekonomia i etyka to dwa różne sposoby myślenia, które nie mają ze sobą nic wspólnego. Nic bardziej mylnego, bo przez tę właśnie rozbieżność dochodzi obecnie do redukcji człowieka do konsumenta.

podczas otwarcia Konferencji – Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka, CSSR

Pierwszą prelekcję wygłosił profesor SGH dr hab. Feliks Grądalski. Tematem jego wystąpienia było „Bezpieczeństwo i stabilność – wyzwania współczesności i przyszłości”. Prelegent zaznaczył, że bezpieczeństwo niegdyś rozpatrywane było niemal wyłącznie pod względem militarnym. Obecnie obejmuje także sferę gospodarki, zdrowia, energetyki, żywności czy cyberprzestrzeni. W swojej prelekcji prof. Grądalski powoływał się na Adama Smitha, ojca nowoczesnej ekonomii, który zwracał szczególną uwagę na bezpieczeństwo, szczególnie związane z ochroną własności. Jak zaznaczył prelegent, struktura podatkowa musi być dostosowana do warunków gospodarczych, historycznych i demograficznych danego państwa. Prof. Feliks Grądalski zwracał także uwagę na znaczenie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz posiadania przez państwo własnej waluty.

Następnym prelegentem był profesor UEP dr hab. Eryk Łon, który wygłosił wykład dotyczący celów polskiej polityki pieniężnej. – Dla pomyślności struktury gospodarczej Polski jest bardzo ważne, by bank centralny – Narodowy Bank Polski – współpracował z rządem – zaznaczył. Zwrócił także uwagę, że realizacja celu inflacyjnego przez bank centralny musi być prowadzona tak, by nie zaszkodzić sferze realnej. Bank centralny ma za zadanie nie dopuścić do hiperinflacji oraz deflacji, która jest obecnie rosnącą tendencją na świecie. Narodowy Bank Polski prowadzi stabilną politykę pieniężną. Stopa procentowa jest niemal niezmienna od 2015 roku. Jak zaznaczył prelegent, niskie stopy procentowe skłaniają do inwestowania.

Kolejnym wystąpieniem było wystąpienie profesora UJ dra hab. Zbysława Dobrowolskiego. Temat jego prelekcji brzmiał „Państwo jako makrostruktura. Wyzwania, kierunki reform”. Jak podkreślił prelegent, w 1989 roku, państwo polskie było przedmiotem eksperymentu, który był precedensem w historii światowej – przechodziliśmy bowiem z systemu opresyjnego, opartego na absurdalnych założeniach ekonomicznych, do demokracji. Wtedy też sprywatyzowano ogromną część majątku państwa. Nastały czasy tzw. postkomunizmu. Obecnie, choć sytuacja gospodarcza Polski uległa poprawie, to jednak zjawisko ubóstwa nadal istnieje. Problematyczna jest także kwestia służby zdrowia. Prelegent zwrócił też uwagę na rolę edukacji – polskie dzieci powinny być uczone pracy w zespole, przedsiębiorczości i innowacyjnego myślenia.

Ostatnią prelekcję w sesji plenarnej, pod tytułem „Rozwój innowacji finansowych w Polsce” wygłosił profesor SGH dr hab. Irenesz Dąbrowski. Zwrócił uwagę, że innowacje finansowe w Polsce są obszarem, w którym sukcesami możemy się pochwalić. Zaznaczył, że dostęp do sieci pozwolił na obniżenie kosztów transakcyjnych oraz zmniejszenia ilości pośredników zewnętrznych. Jedną z innowacji w Polsce jest szybki i bezpieczny system płatności. Dużym sukcesem jest także usprawnienie systemu wymiany walut poprzez wprowadzenie internetowych serwisów walutowych, minimalizujących koszty transakcyjne, które przy tradycyjnej wymianie były bardzo wysokie. Jak powiedział prelegent, polskie systemy płatnicze są jednymi z najlepszych na świecie.

Sesja plenarna

prof. SGH dr hab. Feliks Grądalski

Prof. SGH dr hab. Feliks Grądalski podczas wystąpienia „Bezpieczeństwo i stabilność – wyzwania współczesności i przyszłości”

Sesja plenarna

prof. UEP dr hab. Eryk Łon

Prof. UEP dr hab. Eryk Łon podczas wystąpienia „Cele polskiej polityki pieniężnej – współczesność i wyzwania”

Sesja plenarna

prof. UJ dr hab. Zbysław Dobrowolski

Prof. UJ dr hab. Zbysław Dobrowolski podczas wystąpienia „Państwo jako makrostruktura. Wyzwania, kierunki reform”

Sesja plenarna

prof. SGH dr hab. Irenesz Dąbrowski

Prof. SGH dr hab. Irenesz Dąbrowski podczas wystąpienia „Rozwój innowacji finansowych w Polsce”

Drugą część konferencji stanowiła sesja panelowa. Podczas niej miały miejsce prezentacje wybranych prac absolwentów studiów podyplomowych kierunku „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość”. W sesji panelowej swoje prace zaprezentowali m.in. Milena Jaworska-Biłas (Analiza ekonomiczna Grupy PZU S.A. w latach 2015-2018), Ewa Klimaszewska-Antos (Opieka długoterminowa w Polsce osób dorosłych - zasady finansowania całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w warunkach stacjonarnych), Karolina Kucharska (Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w latach 1998-2018), Marta Milde (Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu jako instytucja wspierająca lokalną przedsiębiorczość), Szymon Malinowski (Znaczenie numizmatyki w działalności kulturalno-historycznej Narodowego Banku Polskiego), Natalia Rudnicka (Finansowanie przez państwo kultury i sztuki w Polsce - cele, zasady, kierunki i najważniejsze projekty zrealizowane w 2018 roku), Anna Rusak-Futro (Dochody gospodarstw rolnych w Polsce na tle krajów UE), Bogusław Kashyna (Analiza ekonomiczna Nadleśnictwa Toruń na tle Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w latach 2015-2018).

Sesja panelowa

prezentacja pracy dyplomowej

Milena Jaworska-Biłas (Analiza ekonomiczna Grupy PZU S.A. w latach 2015-2018)

Sesja panelowa

prezentacja pracy dyplomowej

Uczestnicy jednej z sesji panelowych.

29 czerwca 2019

Pierwsi absolwenci nowych studiów podyplomowych

Egzaminy dyplomowe na studiach podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość" odbyły się w sobotę 29 czerwca.

Dwusemestralne studia realizowane były przez WSKSiM jako projekt we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Słuchacze pod kierunkiem promotorów – dr hab. Eryka Łona, dr Katarzyny Kamińskiej i dr Doroty Żuchowskiej przygotowali bardzo interesujące prace z zakresu polityki gospodarczej, korzyści i kosztów wejścia Polski do strefy euro, Brexitu, różnych produktów bankowych, rynku nieruchomości w Polsce, wykorzystania funduszy UE w ostatniej perspektywie finansowej, numizmatyki w działalności kulturalno-oświatowej NBP.

Absolwentom gratulujemy!

27 października 2018

Rozpoczęły się zajęcia na nowym kierunku studiów podyplomowych

Uroczyste wręczenie indeksów przez rektora WSKSiM o. dr Zdzisława Klafkę w sobotę 27 października słuchaczom studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość” oznaczało rozpoczęcie ich kształcenia w naszej Uczelni.

Studia podyplomowe realizowane są w ramach współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, co pozwala na zmniejszenie kosztów kształcenia dla uczestników projektu. Głównym ich celem jest dostarczenie aktualnej wiedzy umożliwiającej zrozumienie podstawowych praw ekonomicznych i mechanizmów regulujących przepływ strumieni pieniężnych w gospodarce. Wysoki poziom merytoryczny zajęć zapewnia dobór kadry spośród uznanych specjalistów w zakresie polityki gospodarczej, polityki pieniężnej, finansów i bankowości z różnych ośrodków akademickich w Polsce.

Jak zaznaczył rektor WSKSiM, to kolejny etap rozwoju uczelni, która otwiera się na nowe kierunki kształcenia z zakresu nauk ekonomicznych, pamiętając jednocześnie o tak ważnych zagadnieniach jak patriotyzm gospodarczy, czy etyka biznesu. Ekonomia bez etyki nie będzie się rozwijać, nie pójdzie w dobrym kierunku – podkreślił. Podziękował jednocześnie Narodowemu Bankowi Polskiemu za wsparcie projektu.

Dwusemestralne studia podyplomowe w WSKSiM rozpoczęło liczne grono absolwentów różnych kierunków, wśród których znaleźli się m.in. ekonomiści, prawnicy, politolodzy, dziennikarze, nauczyciele, przedsiębiorcy, czy specjaliści z zakresu ekologii.

Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące tych studiów.

Sekretariat Studiów Podyplomowych

ul. Droga Starotoruńska 3
87-100 Toruń

Na początek