Edycja II

październik 2019 - wrzesień 2020

Przewiń w dół

10 października 2020

Współczesne wyzwania polityki gospodarczej - konferencja naukowa

Polityka gospodarcza w niestabilnym otoczeniu

Podczas konferencji naukowej Współczesne wyzwania polityki gospodarczej zorganizowanej w dniu 10 października 2020 roku przez Zakład Polityki Ekonomicznej w WSKSiM na zakończenie drugiej edycji studiów podyplomowych Polityka gospodarcza, finanse i bankowość realizowanych we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim podjęto m. in. zagadnienia związane z aktualną sytuacją gospodarczą naszego kraju borykającego się ze skutkami kryzysu pandemicznego.

Dla Państwa wygody poniżej zamieszczono ten sam zapis wideo ustawiając rozpoczęcie odtwarzania na moment odpowiadający opisowi.

Godz. 10.30 – Otwarcie konferencji. Wręczenie dyplomów absolwentom.

W sobotę 10 października 2020 r. absolwenci drugiej edycji studiów podyplomowych na kierunku Polityka gospodarcza, finanse i bankowość realizowanych we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim odebrali świadectwa ukończenia studiów z rąk JM. Rektora WSKSiM o. dr Zdzisława Klafki. Uroczystość odbyła się przy zachowaniu obowiązujących restrykcji sanitarnych.

od godz. 11.00 – SESJA PLENARNA – Aula. Bieżące wyzwania gospodarcze Polski – prof. dr hab. Jerzy Żyżyński (NBP)

Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński (członek Rady Polityki Pieniężnej) zwrócił uwagę na najważniejsze wyzwania polityki gospodarczej prowadzonej w warunkach pandemii, do których zaliczył wykorzystanie instrumentów polityki pieniężnej i fiskalnej w celu nie tylko przeciwdziałania skutkom kryzysu, ale także dążenia do powrotu na normalną ścieżkę wzrostu gospodarczego. Przypomniał także o konieczności realizacji ważnych programów rządowych oraz budowie zdrowych struktur gospodarczych w naszym kraju.

od godz. 11.00 – SESJA PLENARNA – Aula. Kryzys pandemiczny - dylematy stabilizowania gospodarki – dr Mateusz Guzikowski (SGH)

Dr Mateusz Guzikowski (SGH) na tle wcześniejszych kryzysów gospodarczych, nakreślił cechy wyjątkowego obecnego kryzysu pandemicznego, wskazując na: egzogeniczny charakter czynnika kryzysogennego, wieloaspektową niepewność funkcjonowania podmiotów gospodarczych, związaną z niemożnością prognozowania daty zakończenia pandemii koronawirusa, załamanie w sferze realnej gospodarki, skutki demograficzne w postaci zachorowań i zgonów. Podkreślił także znaczenie wprowadzenia przez rząd tarcz pomocowych.

od godz. 11.00 – SESJA PLENARNA – Aula. Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej w warunkach pułapki płynności – prof. dr hab. Feliks Grądalski (NBP)

Prof. dr hab. Feliks Grądalski (doradca ekonomiczny w NBP) wskazał na potrzebę koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej w warunkach pułapki płynności, zwracając uwagę, iż w takiej sytuacji działania z zakresu polityki monetarnej powinny wyprzedzać zastosowanie narzędzi fiskalnych.

od godz. 11.00 – SESJA PLENARNA – Aula. Zachowania cen akcji na GPW w Warszawie w świetle koncepcji analizy technicznej – prof. dr hab. Krzysztof Borowski (SGH)

Prof. dr hab. Krzysztof Borowski (SGH) przedstawił wnioski z analizy zachowania cen akcji na giełdzie papierów wartościowych w ostatnich miesiącach od wybuchu pandemii w świetle koncepcji analizy technicznej.

od godz. 13.30 – SESJA PLENARNA – Aula. Wyzwania dla sektora bankowego jako skutek pandemii COVID-19 – dr hab. Piotr Łasak (UJ)

Temat wyzwań dla sektora bankowego podjął dr hab. Piotr Łasak (UJ)

od godz. 13.30 – SESJA PLENARNA – Aula. Ochrona praw konsumentów usług finansowych we Francji. Rola mediacji na rynku finansowym – prof. UWM, dr hab. Mariola Lemmonier

Prof. UWM dr hab. Mariola Lemmonier podkreśliła rolę mediacji na rynku finansowym na przykładzie Francji.

od godz. 13.30 – SESJA PLENARNA – Aula. Polityka pieniężna jako instrument łagodzenia zjawisk kryzysowych – prof. UEP, dr hab. Eryk Łon

O instrumentach polityki pieniężnej wykorzystywanych w celu łagodzenia zjawisk kryzysowym mówił prof. dr hab. Eryk Łon (UEP, członek Rady Polityki Pieniężnej).

od godz. 15.00 – SESJE PANELOWE

sala 11

  • Rozwój polskiej myśli ekonomicznej w dwudziestoleciu międzywojennym - dr Katarzyna Kamińska (SGH)
  • Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia na tle przemian systemowych - dr Elżbieta Bernaciak (WSKSiM)
  • Budowanie zaangażowania pracowników kreatywnych jako współczesne wyzwanie w zarządzaniu kapitałem ludzkim - mgr Mateusz Kaleta (UMK, WSKSiM)
  • Prezentacja prac absolwentów studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość” – cz. I

sala 12

  • Integracja ze strefą euro w warunkach systemu izby walutowej – przypadek Bułgarii - dr Dorota Żuchowska (WSKSiM)
  • Polityka makroostrożnościowa na Ukrainie - dr Mateusz Mokrogulski (SGH)
  • Republika Zimbabwe: dolaryzacja i mugabeizm – dwie stony permanentnego kryzysu - dr Krystian Chołaszczyński (WSKSiM)
  • Prezentacja prac absolwentów studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość” – cz. II

1 października 2020

Prace dyplomowe absolwentów

Wybrane inwestycje infrastrukturalne w Gminie Kruszwica współfinansowane ze środków unijnych

Maciej Wasielewski

Celem europejskich niniejszej oraz ich pracy wpływ jest na przedstawienie realizację funkcjonowania inwestycji funduszy infrastrukturalnych zrealizowanych przez Gminę Kruszwica.

Zalety posiadania polskiego złotego

Martyna Fijałkowska

W wyniku dokonanej analizy wymieniono atrybuty posiadania polskiego złotego, które pozwolą utrzymać przekonanie abyśmy nigdy nie rezygnowali z własnej waluty. 

Rozwój pieniądza elektronicznego w Polsce

Adrianna Wiśniewska

Celem pracy jest opisanie idei i historii pieniądza elektronicznego oraz charakterystyka bankowości elektronicznej w Polsce.

Program Orlen w Portfelu jako przykład patriotyzmu gospodarczego w praktyce

Jan Kazimierz Łada

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie funkcjonalności Programu, będącego niekonwencjonalnym przykładem patriotyzmu gospodarczego w praktyce. Jego szczególny format staje się obecnie ważnym projektem strategicznym dla kolejnych polskich przedsiębiorstw.

Rola państwa w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Paweł Dołkowski

Celem niniejszej pracy jest prezentacja roli państwa w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

26 września 2020

Kolejni absolwenci Polityki gospodarczej, finansów i bankowości

W sobotę 26 września 2020 roku do egzaminów dyplomowych przystąpili słuchacze studiów podyplomowych, którzy pod kierunkiem promotorów przygotowywali prace z zakresu polityki gospodarczej, finansów i bankowości. Podejmowane tematy dotyczyły m.in. stosunków gospodarczych pomiędzy Polską a Niemcami, struktury własnościowej banków w Polsce, zjawiska szarej strefy w Polsce, problemu luki VAT i sposobów jej ograniczania, roli państwowych funduszy majątkowych we współczesnej gospodarce.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne większość egzaminów obyła się w formie on-line, kilku słuchaczy uczestniczyło w nich osobiście.

Wszystkim absolwentom gratulujemy!

4 lipca 2020

Kolejni absolwenci Polityki gospodarczej, finansów i bankowości

W sobotę 4 lipca 2020 r. odbyły się egzaminy dyplomowe słuchaczy studiów podyplomowych pn. Polityka gospodarcza, finanse i bankowość. Pomimo faktu, iż prawie cały semestr letni zajęcia odbywały się on-line, uczestnikom studiów udało się zrealizować cały program kształcenia, zdać egzamin końcowy i przygotować pod kierunkiem wybranych promotorów ciekawe prace dyplomowe. Tematyka prac dotyczyła m.in. innowacji finansowych, polityki pieniężnej, problematyki integracji Polski ze strefą euro, patriotyzmu gospodarczego, rynku akcji, analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, a nawet wybuchu pandemii COVID-19 jako zjawiska czarnego łabędzia.

Słuchacze przystępowali do egzaminu końcowego zarówno w formie on-line, jak i w formie bezpośredniej z zachowaniem wszelkich zasad związanych z funkcjonowaniem w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

Wszystkim absolwentom gratulujemy!

8 maja 2020

Zajęcia w czasie zagrożenia epidemicznego

W związku z sytuacją w Polsce powodowaną stanem epidemicznym zajęcia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu nie mogą odbywać się w tradycyjnej formie. Jednak to nie przeszkadza, by wykładowcy wraz ze swoimi studentami oraz słuchaczami studiów podyplomowych spotykali się w sposób on-line. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z powodzeniem wykorzystuje techniki kształcenia na odległość nie tylko dla studentów studiów stacjonarnych i zaocznych, ale również dla słuchaczy studiów podyplomowych.

Z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość dobyły się już trzy cykle wykładów dla słuchaczy studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość”. Zajęcia w ten sposób poprowadzili już m.in. dr Piotr Łasak (Rynek finansowy), prof. Krzysztof Borowski (Bankowość inwestycyjna) oraz dr Jarosław Janecki (Ekonomika spłaty kredytu). W planach są kolejne spotkania on-line dedykowane słuchaczom studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość”.

W trakcie wykładu online

prof. Krzysztof Borowski

prof. Krzysztof Borowski (Bankowość inwestycyjna)

W trakcie wykładu online

dr Piotr Łasak

dr Piotr Łasak (Rynek finansowy)

16 listopada 2019

Ruszyła kolejna edycja studiów: Polityka gospodarcza, finanse i bankowość

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej otworzyła kolejną edycję kierunku: Polityka gospodarcza, finanse i bankowość. Oficjalne otwarcie miało miejsce 16 listopada br. w siedzibie Uczelni. Po przemówieniu rektora o. Zdzisława Klafki studenci otrzymali indeksy. Kierunek cieszy się dużą popularnością wśród prowadzących własne firmy czy działalność gospodarczą. Część studentów to absolwenci WSKSiM, którzy zdecydowali się ponownie wybrać naszą Uczelnię.

Wręczenie indeksu

słuchaczowi studiów podyplomowych

słuchacz 2. edycji studiów; Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka; Kierownik studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość" dr Dorota Żuchowska

Wręczenie indeksu

słuchaczowi studiów podyplomowych

słuchacz 2. edycji studiów; Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka

Wręczenie indeksu

słuchaczowi studiów podyplomowych

słuchacz 2. edycji studiów; Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka; Kierownik studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość" dr Dorota Żuchowska.

Wręczenie indeksu

słuchaczowi studiów podyplomowych

słuchacz 2. edycji studiów; Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka; Kierownik studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość" dr Dorota Żuchowska.

Wręczenie indeksu

słuchaczowi studiów podyplomowych

słuchacz 2. edycji studiów; Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka; Kierownik studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość" dr Dorota Żuchowska.

Słuchacze 2. edycji Studiów

podczas przemowy Rektora WSKSiM

podczas przemowy Rektora WSKSiM o. dr Zdzisława Klafki

Przemowa inaugurująca

rozpoczęcie 2. edycji Studiów

rozpoczęcie 2. edycji studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość"; Rektora WSKSIM o. dr Zdzisława Klafki

Test wiedzy

już na pierwszych zajęciach

wypełniny w skupieniu przez słuchaczkę 2. edycji studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość"

Pierwszy sprawdzian

test wiedzy

dla słuchaczy 2. edycji studiów podyplomowych "Polityka gospodarcza, finanse i bankowość" to test wiedzy

Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące tych studiów.

Sekretariat Studiów Podyplomowych

ul. Droga Starotoruńska 3
87-100 Toruń

Na początek