Edycja IV

październik 2021 - wrzesień 2022

Przewiń w dół

Współczesne uwarunkowania i dylematy polityki gospodarczej

Toruń, 2021

O książce

Okładka książki: Polityka gospodarcza w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania Otoczenie społeczne, ekonomiczne i polityczne, w jakim realizowana jest obecnie polityka gospodarcza, charakteryzuje się nie tylko coraz większą złożonością, ale też znaczną niestabilnością. Złożoność ta wynika zarówno ze specyficznych warunków i ograniczeń wewnętrznych, jak i z licznych powiązań między gospodarkami narodowymi oraz z postępującego procesu globalizacji. Natomiast niestabilność współcześnie uważana jest wręcz za immanentą cechę kapitalizmu. Jakość prowadzonej polityki gospodarczej zależy od rozpoznania jej uwarunkowań, które, tworząc ramy tej polityki, oddziałują na wyznaczane cele oraz sposoby ich realizacji, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi.

W ostatnim okresie wszystkie gospodarki oraz społeczeństwa zostały zmuszone do funkcjonowania w warunkach kryzysu pandemicznego, który – w przeciwieństwie do poprzednich kryzysów gospodarczych – został wywołany czynnikiem egzogenicznym, o charakterze powszechnym i niezależnym od działania któregokolwiek rządu i podmiotu gospodarującego. Polityka gospodarcza aktualnie staje więc wobec licznych dylematów, związanych z podejmowaniem decyzji w warunkach niepewności odnośnie do czasu trwania pandemii, jak i trudnych do przewidzenia skutków mikro i makroekonomicznych kryzysu.

Autorzy tekstów zebranych w niniejszym tomie stawiają czoło niełatwemu zadaniu – analizy i oceny bieżącej sytuacji ekonomicznej, działań m.in. w ramach polityki pieniężnej i fiskalnej oraz dotychczasowych ekonomicznych i społecznych skutków kryzysu pandemicznego. Podejmują oni także refleksję naukową nad innymi istotnymi problemami polityki gospodarczej w Polsce, Unii Europejskiej oraz wybranych krajach i regionach świata.

Pobierz książkę

Spis treści

Feliks Grądalski, Patrycja Guzikowska
Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej w teorii i praktyce
Eryk Łon
Polska polityka pieniężna w realiach XXI wieku
Piotr Łasak
Formy współpracy banków i podmiotów FinTech – w kierunku większej cyfryzacji polskiego sektora bankowego
Agnieszka Czajkowska
Ocena zmian na rynku kredytowym dla gospodarstw domowych w okresie pandemii
Mateusz Guzikowski
Instytucjonalne instrumenty oddziaływania na rynek pracy – ocena propozycji zawartych w „Polskim Ładzie”
Mateusz Mokrogulski
Łagodzenie wymogów dla sektora bankowego w Unii Europejskiej w następstwie pandemii COVID-19
Jan Wiśniewski
Północna Droga Morska w polityce gospodarczej i strategii bezpieczeństwa Rosji
Krystian Chołaszczyński
Wpływ pandemii Covid-19 na sytuację gospodarczą Afryki
Bogusław Hajdasz
Aktualne wyzwania w zarządzaniu ładem korporacyjnym w Polsce
Przemysław Pawlak
Analiza porównawcza metody eksperckiej i chirurgicznej w zarządzaniu projektami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego – aspekty praktyczne
Katarzyna Kamińska
Rozwój polityki ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce po 1989 roku
Krystian Szczepański, Robert Jeszke, Maciej Pyrka
Podatek graniczny od emisji GHG jako narzędzie polityki klimatycznej UE i ochrony rynku wspólnotowego
Paweł Szymański
Koncepcja wdrożenia i zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w zrównoważonej gospodarce leśnej na przykładzie Lasów Państwowych
Alevtina Samusseva
Analiza makroekonomiczna stosunków Kazachstanu i Polski w latach 1990-2020
Piotr Derejczyk
Partnerstwo Publiczno-Prywatne a działalność inwestycyjna polskich samorządów
Rafał Momot
Perspektywy odbudowy polskiego przemysłu zbrojeniowego
Maria Karolina Szymańska
Wykluczenie cyfrowe w dostępie do usług bankowych i medycznych
Mariola Bartusek
Wybrane społeczno-ekonomiczne przesłanki rozwoju pielęgniarstwa XXI wieku
Robert Piotr Tchórzewski
Niestabilność zmian kursów kryptowalut

Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące tych studiów.

Sekretariat Studiów Podyplomowych

ul. Droga Starotoruńska 3
87-100 Toruń

Na początek