Edycja III

październik 2020 - wrzesień 2021

Przewiń w dół

2 października 2021

Współczesne wyzwania polityki gospodarczej - konferencja naukowa

2 października 2021 r. w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się cykliczna konferencja naukowa „Współczesne wyzwania polityki gospodarczej”. Tegoroczne wydarzenie było już trzecim w historii naszej Uczelni, a zarazem wieńczyło trzecią edycję studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość”, realizowanych we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Na początku głos zabrał Rektor-Założyciel WSKSiM – o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR. Wskazał na to, że potrzeba dziś w Ojczyźnie dobrych uczelni, które będą kształciły elity służące narodowi i społeczeństwu. - Razem można uczynić wiele, jeżeli wszyscy idziemy w jednym kierunku – podkreślił Rektor-Założyciel, dziękując uczestnikom studiów podyplomowych za zaufanie, którym obdarzyli Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, wybierając studia podyplomowe z bogatej oferty dydaktycznej.

Pierwszą część wydarzenia stanowiło uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość” oraz innych kierunków realizowanych przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (w tym m.in. Master of Business Administration, Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie, Retoryka i wystąpienia przed kamerą).

Pierwszą prelekcję wygłosił prof. dr hab. Feliks Grądalski, reprezentujący na konferencji Narodowy Bank Polski – Departament Badań i Innowacji Finansowych. W swoim wystąpieniu, zatytułowanym „Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej w teorii i praktyce” podkreślił, że należy zwracać szczególną uwagę na rolę koordynacji ze względu na odmienne cele banku centralnego a rządu. Prelegent podkreślił jednak, że współpraca pomiędzy bankiem i rządem jest gwarantem długofalowego wzrostu dobrobytu społecznego. - Współpraca i koordynacja na bazie zgody instytucjonalnej w większym stopniu przyczynia się do wzrostu dobrobytu społecznego i realizacji długofalowych celów strategicznych niż konfrontacja i rywalizacja pomiędzy głównymi aktorami polityki makroekonomicznej – zaznaczył prof. dr hab. Feliks Grądalski.

W trakcie sesji plenarnej, drugi z prelegentów – dr hab. Piotr Łasak, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – w wystąpieniu zatytułowanym „Formy współpracy banków i fintechów – w kierunku większej cyfryzacji polskiego sektora bankowego”, zwrócił uwagę na to, że coraz popularniejsze fintechy mają ogromny wpływ na kształtowanie się usług bankowych. - Fintechy modyfikują usługi bankowe, w szczególności ograniczają koszty, pozwalają zastąpić np. pracę opartą na papierze, różnego typu algorytmami, pracą w sieci, chmurą obliczeniową itd. Udoskonalają pewne procesy, ale jednocześnie przyspieszają je w sensie czasowym – podkreślił Prelegent.

Ostatnią prelekcją w części plenarnej konferencji, było wystąpienie dr hab. Agnieszki Czajkowskiej, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, zatytułowane „Ocena zmian na rynku kredytowym dla gospodarstw domowych w okresie pandemii”. - W początkowym okresie pandemii na rynku kredytowym zaistniał szok, który wpłynął negatywnie na cały system finansowy, a dla konsumentów niekiedy oznaczał ryzyko zmniejszenia dochodów bądź nawet ich utratę – zauważyła Prelegentka.

W drugiej części konferencji odbyły się dwie sesje panelowe, w których wysłuchaliśmy wystąpień zaproszonych gości, w tym m. in. dr. Mateusza Mokrogulskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie („Łagodzenie wymogów dla sektora bankowego w Unii Europejskiej w następstwie pandemii COVID-19”), dr. Mateusza Guzikowskiego z SGH („Instytucjonalne instrumenty oddziaływania na rynek pracy stymulujące wzrost gospodarczy”), dr. Piotra Boguszewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego („Wpływ pandemii COVID-19 na sektor przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce – wybrane zagadnienia”), dr. inż. Bogusława Hajdasza z WSKSiM („Aktualne wyzwania zarządzania ładem korporacyjnym w polskich spółkach”), dr Katarzyny Kamińskiej z SGH („Rozwój polityki ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce po 1989 roku”) oraz przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu – dr. Jana Wiśniewskiego (koordynatora RODM): „Rosyjska ekspansja w Arktyce – kwestie gospodarcze” oraz dr. Krystiana Chołaszczyńskiego (zastępcy koordynatora RODM): „Wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę afrykańską”. W trakcie obu sesji panelowych wystąpili również absolwenci kierunku Polityka gospodarcza, finanse i bankowość”, którzy zaprezentowali najważniejsze kwestie i wyniki uzyskane w swoich pracach dyplomowych, które powstały na tym kierunku pod opieką promotorów.

Aktualnie trwa nabór na kolejną – już czwartą – edycję studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość”. Termin składania dokumentów upływa 25 października.

22 sierpnia 2021

Prace dyplomowe absolwentów

Wpływ ograniczenia handlu w niedzielę na polską gospodarkę

Banduła Paweł

Celem pracy jest ukazanie problemu ograniczenia handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni. Temat pracy jest bardzo aktualny, ze względu na powracający temat dyskusji o zakazie handlu w niedzielę w opinii publicznej oraz w związku z panującą pandemią COVID-19 i pojawiającymi się argumentami o konieczności przywrócenia handlu w niedziele.

Realizacja zasad ekonomii komunii na przykładzie Wspólnoty Cenacolo

Barczyk Łukasz

Niniejsza praca została poświęcona tematowi realizacji zasad ekonomii komunii przez Wspólnotę Cenacolo, w tłumaczeniu na język polski „Wieczernik”. Zamierze- niem podjęcia tematu pracy było ukazanie przedsiębiorczości opartej o naukę społeczną Kościoła katolickiego. Najpełniejsza realizacja zasad nauczania społecznego istnieje w przypadku przedsiębiorstw ekonomii komunii, opartych o duchowość „Dzieła Maryi”, zwanego Ruchem Focolari. Pod kątem prowadzenia zasad opartych o ekonomię komunii badano Wspólnotę Cenacolo.

Rozwój pieniądza elektronicznego w Polsce

Adrianna Wiśniewska

Celem pracy jest opisanie idei i historii pieniądza elektronicznego oraz charakterystyka bankowości elektronicznej w Polsce.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne a działalność inwestycyjna polskich samorządów

Derejczyk Piotr

Celem, który stawia sobie niniejsza praca, jest próba odpowiedzi na pytanie, jak państwo jest w stanie lukę, która istnieje pomiędzy potrzebami inwestycyjnymi a możliwościami ich sfinansowania, zmniejszać, aby zaspokajać jak najwięcej z nich. Praca nie zajmuje się tradycyjnym sposobem realizowania inwestycji państwowych. Jej tematem jest rozwijana współcześnie forma inwestowania, oparta o współpracę międzysektorową, która nosi nazwę Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP).

Istota i wymiar przestępczości gospodarczej w Polsce

Jankowska Sylwia

Natomiast głównym celem pracy jest przedstawienie zjawiska przestępczości gospodarczej, opisania mechanizmów popełniania tego rodzaju przestępstw oraz wskazanie zadań Policji w jej zwalczaniu.

Instytucjonalne aspekty wsparcia innowacyjności w Polsce

Kanabrodzka Monika

Bazowane na taniej sile roboczej i imitacji technologii nie stanowi wystarczającego impulsu do pobudzenia gospodarki w dłuższej perspektywie. Wymagane są dodatkowe bodźce w postaci zaawansowanej technologicznie produkcji, innowacji, a dokładniej – gospodarki opartej na wiedzy. Zdolność wykorzystania aktualnej wiedzy i jej zastosowanie w wymiarze zarządczym i legislacyjnym w celu stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju działalności innowacyjnej w danej gospodarce, świadczy o strategicznej wizji państwa.

Perspektywy odbudowy polskiego przemysłu zbrojeniowego

Momot Rafał

Temat podjęty w niniejszej pracy dotyczy możliwości odbudowy polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jest to niezwykle ważny obszar dla Polski, szczególnie w okresie przyspieszonych zmian w układzie sił i środowisku międzynarodowym. Obszar analizy na potrzeby pracy został ograniczony do firm kontrolowanych przez polski kapitał – prywatny lub państwowy – posiadających swoje główne obszary działalności produkcyjnej oraz konstrukcyjnej w Polsce.

Europejski węglowy podatek graniczny narzędziem ochrony rynku wspólnotowego w dobie globalnych wyzwań klimatycznych

Szczepański Krystian

Celem pracy jest próba określenia skuteczności wprowadzenia europejskiego podatku granicznego w ochronie rynku wspólnotowego oraz jego wpływ na globalną emisję.

Rynki kapitałowe akcji – inwestowanie w kontekście wyboru strategii

Zalega Arkadiusz

Praca ma na celu zebranie podstaw inwestowania na giełdzie wraz z praktycznymi przykładami doboru strategii inwestowania oraz przedstawienia podsumowania i wniosków.

Europejski węglowy podatek graniczny narzędziem ochrony rynku wspólnotowego w dobie globalnych wyzwań klimatycznych

Szczepański Krystian

Celem pracy jest próba określenia skuteczności wprowadzenia europejskiego podatku granicznego w ochronie rynku wspólnotowego oraz jego wpływ na globalną emisję.

Wpływ międzynarodowych instytucji finansowych na gospodarkę Polski

Zalega Roksana

Celem niniejszej pracy było zaprezentowanie głównych obszarów działalności dwóch największych instytucji finansowych: Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego. Przeanalizowano strukturę instytucji, znaczenie oraz instrumenty nadzorcze i pożyczkowe.

26 czerwca 2021

Kolejni absolwenci Polityki gospodarczej, finansów i bankowości

W sobotę 26 czerwca 2021 r. odbyły się egzaminy dyplomowe słuchaczy studiów podyplomowych pn. Polityka gospodarcza, finanse i bankowość. Pomimo faktu, iż cały rok zajęcia odbywały się on-line ze względu na pandemię COVID-19, uczestnikom studiów udało się zrealizować cały program kształcenia, zdać egzamin końcowy i przygotować pod kierunkiem wybranych promotorów (dr hab. Eryka Łona, dr Doroty Żuchowskiej, dr Agaty Kubiczek, dr Mateusza Guzikowskiego) ciekawe prace dyplomowe.

Słuchacze przystępowali do egzaminu końcowego głównie w formie bezpośredniej z zachowaniem wszelkich zasad związanych z funkcjonowaniem w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

W bronionych pracach dyplomowych podjęto m.in. następującą tematykę:

 • perspektywy odbudowy polskiego przemysłu zbrojeniowego,
 • realizacja zasad ekonomii komunii na przykładzie Wspólnoty Cenacolo,
 • istota i wymiar przestępczości gospodarczej z perspektywy Policji w Polsce,
 • europejski węglowy podatek graniczny narzędziem ochrony rynku wspólnotowego w dobie globalnych wyzwań klimatycznych,
 • wykluczenie cyfrowe i finansowe osób dorosłych w Polsce,
 • znaczenie BLIKa w systemie płatności w Polsce,
 • patriotyzm gospodarczy a rola państwa przy wspieraniu gospodarstw rodzinnych,
 • zachowanie indeksów branżowych Giełdy Papierów Wartościowych w czasie pandemii koronawirusa,
 • duma narodowa jako istotny składnik patriotyzmu gospodarczego; wpływ działań poza granicami Polski na wzrost poczucia dumy narodowej dla gospodarki,
 • zalety posiadania polskiego złotego,
 • wydatki obronne Polski w 2020 r. z uwzględnieniem centralnych planów rzeczowych,
 • partnerstwo publiczno-prawne a działalność inwestycyjna polskich samorządów,
 • wpływ ograniczenia handlu w niedzielę na polską gospodarkę,
 • instytucjonalne aspekty wsparcia innowacyjności w Polsce.
 • Wszystkim absolwentom gratulujemy!

13 listopada 2020

Książka "Polityka gospodarcza w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania"

O książce

Okładka książki: Polityka gospodarcza w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania Prowadzenie polityki gospodarczej wiąże się z licznymi dylematami oraz stanowi ogromne wyzwanie dla decydentów, zwłaszcza gdy odbywa się w warunkach niestabilności otoczenia zewnętrznego. Niniejsza monografia powstała w szczególnym okresie niepewności związanej z trwającą od marca 2020 roku globalną pandemią COVID-19, kiedy to gospodarki niemal wszystkich krajów świata borykają się ze skutkami kryzysu gospodarczego na niespotykaną dotychczas skalę.

Autorzy poszczególnych rozdziałów podjęli naukową refleksję nad istotnymi problemami polityki gospodarczej w niestabilnym otoczeniu z perspektywy globalnej, krajowej, a nawet perspektywy mikroekonomicznej. Podkreślić należy, że część badaczy stawiła czoło niełatwemu zadaniu wskazania specyficznych cech bieżącego kryzysu, analizy dotychczasowych skutków polityki pieniężnej i fiskalnej oraz konsekwencji wybuchu pandemii koronawirusa dla sektora bankowego i kształtowania się kursów akcji na giełdzie papierów wartościowych.

Warto zaznaczyć, że autorami kilku rozdziałów zamieszczonych w niniejszej monografii są absolwenci drugiej już edycji studiów podyplomowych pn. Polityka gospodarcza, finanse i bankowość realizowanych przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Pobierz książkę

Spis treści

Katarzyna Kamińska
Reformy gospodarcze Władysława Grabskiego i ich znaczenie dla stabilizacji sytuacji makroekonomicznej w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym
Feliks Grądalski, Mateusz Guzikowski
Stabilizacyjna polityka fiskalna i pieniężna w warunkach kryzysu pandemicznego – aspekty teoretyczne a przypadek Polski
Eryk Łon
Polityka pieniężna narzędziem łagodzenia zjawisk kryzysowych
Piotr Łasak
Wyzwania dla polskiego sektora bankowego jako skutek pandemii COVID-19
Krzysztof Borowski
Zachowania cen akcji na GPW w Warszawie w świetle koncepcji analizy technicznej
Mateusz Mokrogulski, Bartosz Sternal
Polityka makroostrożnościowa na Ukrainie
Mariola Lemonnier
Ochrona praw konsumentów usług finansowych we Francji. Rola mediacji na rynku finansowym
Dorota Żuchowska
Integracja ze strefą euro w warunkach systemu izby walutowej – przypadek Bułgarii
Krystian Chołaszczyński
Republika Zimbabwe: dolaryzacja i mugabeizm – dwie strony permanentnego kryzysu
Honorata Szkudlarek
Pozycja gospodarcza Chin na arenie międzynarodowej na przełomie XX i XXI wieku
Małgorzata Szczytowska
Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze w latach 2004-2019 – ich rozwój i znaczenie dla handlu i inwestycji obu krajów
Wojciech Ścibor
Wspólna waluta euro szansą czy zagrożeniem dla Polski
Elżbieta Bernaciak
Racjonalizacja kosztów leczenia na tle przemian systemowych w ochronie zdrowia
Mateusz Kaleta
Budowanie zaangażowania pracowników kreatywnych jako współczesne wyzwanie w zarządzaniu kapitałem ludzkim
Maciej Zalewski
Ekonomiczna analiza pasażerskich linii lotniczych na przykładzie linii Emirates

7 listopada 2020

Inauguracja trzeciej edycji studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość”

W sobotę 7 listopada 2020 odbyła się inauguracja już trzeciej edycji studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość”. W tym niełatwym czasie pandemii, wydarzenie odbyło się po raz pierwszy w formie zdalnej.
To już trzecia edycja studiów realizowana przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Fakt ten pozwala nie tylko na podniesienie prestiżu tych studiów, na co zwrócił uwagę obecny na inauguracji o. dr Zdzisław Klafka (Rektor WSKSiM), ale również na zmniejszenie kosztów kształcenia dla uczestników projektu.

Studia te z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem, wśród osób z całej Polski pragnących poszerzać swoją wiedzę z zakresu polityki gospodarczej, finansów i bankowości. Nie inaczej było i tym razem.

Głównym celem studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość” jest dostarczenie aktualnej wiedzy umożliwiającej zrozumienie podstawowych praw ekonomicznych i mechanizmów regulujących przepływ strumieni pieniężnych w gospodarce. Wysoki poziom merytoryczny zajęć zapewnia dobór kadry spośród uznanych specjalistów w zakresie polityki gospodarczej, polityki pieniężnej, finansów i bankowości z różnych ośrodków akademickich w Polsce.

Jak zaznaczył Rektor WSKSiM, wyrażając jednocześnie wdzięczność Narodowemu Bankowi Polskiemu i jego Prezesowi – prof. Adamowi Glapińskiemu, za wsparcie projektu i wybranie do jego realizacji Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ekonomia bardzo potrzebuje etyki i ludzi dobrze ukształtowanych, w oparciu o chrześcijańskie wartości. Bez tego ekonomia nie może właściwie się rozwijać i pójść w dobrym kierunku.

Z racji na ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni wyższych, pierwsze zajęcia prowadzone przez dr. hab. Piotra Łasaka (UJ Kraków) oraz dr. Mateusza Guzikowskiego (SGH Warszawa) odbyły się w formie zdalnej. Wszyscy jednak wyrazili nadzieję, że ufają w szybką zmianę tej sytuacji w Polsce i na świcie, by móc spotkać się wspólnie już w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące tych studiów.

Sekretariat Studiów Podyplomowych

ul. Droga Starotoruńska 3
87-100 Toruń

Na początek