Publikacje

wykaz publikacji powstałych w ramach projektu

Przewiń w dół

Współczesne uwarunkowania i dylematy polityki gospodarczej

Toruń, 2021

O książce

Okładka książki: Polityka gospodarcza w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania Otoczenie społeczne, ekonomiczne i polityczne, w jakim realizowana jest obecnie polityka gospodarcza, charakteryzuje się nie tylko coraz większą złożonością, ale też znaczną niestabilnością. Złożoność ta wynika zarówno ze specyficznych warunków i ograniczeń wewnętrznych, jak i z licznych powiązań między gospodarkami narodowymi oraz z postępującego procesu globalizacji. Natomiast niestabilność współcześnie uważana jest wręcz za immanentą cechę kapitalizmu. Jakość prowadzonej polityki gospodarczej zależy od rozpoznania jej uwarunkowań, które, tworząc ramy tej polityki, oddziałują na wyznaczane cele oraz sposoby ich realizacji, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi.

W ostatnim okresie wszystkie gospodarki oraz społeczeństwa zostały zmuszone do funkcjonowania w warunkach kryzysu pandemicznego, który – w przeciwieństwie do poprzednich kryzysów gospodarczych – został wywołany czynnikiem egzogenicznym, o charakterze powszechnym i niezależnym od działania któregokolwiek rządu i podmiotu gospodarującego. Polityka gospodarcza aktualnie staje więc wobec licznych dylematów, związanych z podejmowaniem decyzji w warunkach niepewności odnośnie do czasu trwania pandemii, jak i trudnych do przewidzenia skutków mikro i makroekonomicznych kryzysu.

Autorzy tekstów zebranych w niniejszym tomie stawiają czoło niełatwemu zadaniu – analizy i oceny bieżącej sytuacji ekonomicznej, działań m.in. w ramach polityki pieniężnej i fiskalnej oraz dotychczasowych ekonomicznych i społecznych skutków kryzysu pandemicznego. Podejmują oni także refleksję naukową nad innymi istotnymi problemami polityki gospodarczej w Polsce, Unii Europejskiej oraz wybranych krajach i regionach świata.

Pobierz książkę

Spis treści

Feliks Grądalski, Patrycja Guzikowska
Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej w teorii i praktyce
Eryk Łon
Polska polityka pieniężna w realiach XXI wieku
Piotr Łasak
Formy współpracy banków i podmiotów FinTech – w kierunku większej cyfryzacji polskiego sektora bankowego
Agnieszka Czajkowska
Ocena zmian na rynku kredytowym dla gospodarstw domowych w okresie pandemii
Mateusz Guzikowski
Instytucjonalne instrumenty oddziaływania na rynek pracy – ocena propozycji zawartych w „Polskim Ładzie”
Mateusz Mokrogulski
Łagodzenie wymogów dla sektora bankowego w Unii Europejskiej w następstwie pandemii COVID-19
Jan Wiśniewski
Północna Droga Morska w polityce gospodarczej i strategii bezpieczeństwa Rosji
Krystian Chołaszczyński
Wpływ pandemii Covid-19 na sytuację gospodarczą Afryki
Bogusław Hajdasz
Aktualne wyzwania w zarządzaniu ładem korporacyjnym w Polsce
Przemysław Pawlak
Analiza porównawcza metody eksperckiej i chirurgicznej w zarządzaniu projektami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego – aspekty praktyczne
Katarzyna Kamińska
Rozwój polityki ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce po 1989 roku
Krystian Szczepański, Robert Jeszke, Maciej Pyrka
Podatek graniczny od emisji GHG jako narzędzie polityki klimatycznej UE i ochrony rynku wspólnotowego
Paweł Szymański
Koncepcja wdrożenia i zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w zrównoważonej gospodarce leśnej na przykładzie Lasów Państwowych
Alevtina Samusseva
Analiza makroekonomiczna stosunków Kazachstanu i Polski w latach 1990-2020
Piotr Derejczyk
Partnerstwo Publiczno-Prywatne a działalność inwestycyjna polskich samorządów
Rafał Momot
Perspektywy odbudowy polskiego przemysłu zbrojeniowego
Maria Karolina Szymańska
Wykluczenie cyfrowe w dostępie do usług bankowych i medycznych
Mariola Bartusek
Wybrane społeczno-ekonomiczne przesłanki rozwoju pielęgniarstwa XXI wieku
Robert Piotr Tchórzewski
Niestabilność zmian kursów kryptowalut

Polityka gospodarcza w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania

Toruń, 2020

O książce

Okładka książki: Polityka gospodarcza w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania Prowadzenie polityki gospodarczej wiąże się z licznymi dylematami oraz stanowi ogromne wyzwanie dla decydentów, zwłaszcza gdy odbywa się w warunkach niestabilności otoczenia zewnętrznego. Niniejsza monografia powstała w szczególnym okresie niepewności związanej z trwającą od marca 2020 roku globalną pandemią COVID-19, kiedy to gospodarki niemal wszystkich krajów świata borykają się ze skutkami kryzysu gospodarczego na niespotykaną dotychczas skalę.

Autorzy poszczególnych rozdziałów podjęli naukową refleksję nad istotnymi problemami polityki gospodarczej w niestabilnym otoczeniu z perspektywy globalnej, krajowej, a nawet perspektywy mikroekonomicznej. Podkreślić należy, że część badaczy stawiła czoło niełatwemu zadaniu wskazania specyficznych cech bieżącego kryzysu, analizy dotychczasowych skutków polityki pieniężnej i fiskalnej oraz konsekwencji wybuchu pandemii koronawirusa dla sektora bankowego i kształtowania się kursów akcji na giełdzie papierów wartościowych.

Warto zaznaczyć, że autorami kilku rozdziałów zamieszczonych w niniejszej monografii są absolwenci drugiej już edycji studiów podyplomowych pn. Polityka gospodarcza, finanse i bankowość realizowanych przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Pobierz książkę

Spis treści

Katarzyna Kamińska
Reformy gospodarcze Władysława Grabskiego i ich znaczenie dla stabilizacji sytuacji makroekonomicznej w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym
Feliks Grądalski, Mateusz Guzikowski
Stabilizacyjna polityka fiskalna i pieniężna w warunkach kryzysu pandemicznego – aspekty teoretyczne a przypadek Polski
Eryk Łon
Polityka pieniężna narzędziem łagodzenia zjawisk kryzysowych
Piotr Łasak
Wyzwania dla polskiego sektora bankowego jako skutek pandemii COVID-19
Krzysztof Borowski
Zachowania cen akcji na GPW w Warszawie w świetle koncepcji analizy technicznej
Mateusz Mokrogulski, Bartosz Sternal
Polityka makroostrożnościowa na Ukrainie
Mariola Lemonnier
Ochrona praw konsumentów usług finansowych we Francji. Rola mediacji na rynku finansowym
Dorota Żuchowska
Integracja ze strefą euro w warunkach systemu izby walutowej – przypadek Bułgarii
Krystian Chołaszczyński
Republika Zimbabwe: dolaryzacja i mugabeizm – dwie strony permanentnego kryzysu
Honorata Szkudlarek
Pozycja gospodarcza Chin na arenie międzynarodowej na przełomie XX i XXI wieku
Małgorzata Szczytowska
Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze w latach 2004-2019 – ich rozwój i znaczenie dla handlu i inwestycji obu krajów
Wojciech Ścibor
Wspólna waluta euro szansą czy zagrożeniem dla Polski
Elżbieta Bernaciak
Racjonalizacja kosztów leczenia na tle przemian systemowych w ochronie zdrowia
Mateusz Kaleta
Budowanie zaangażowania pracowników kreatywnych jako współczesne wyzwanie w zarządzaniu kapitałem ludzkim
Maciej Zalewski
Ekonomiczna analiza pasażerskich linii lotniczych na przykładzie linii Emirates

Współczesne wyzwania polityki gospodarczej

Toruń, 2019

O książce

Polityka gospodarcza w XXI wieku staje wobec licznych wyzwań, szczególnie w kontekście znacznej niestabilności otoczenia zewnętrznego. Współcześnie do celów bezpośredniego i pośredniego zaangażowania państwa w procesy gospodarcze zaliczamy nie tylko stabilizację koniunktury gospodarczej, korygowanie rynkowego podziału wytworzonych w systemie dochodów oraz kreowanie dóbr i usług publicznych, ale także, a może przede wszystkim, dążenie do zapewnienia społeczeństwu coraz lepszych warunków życia. Publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelników, stanowi zbiór naukowych refleksji dotyczących aktualnych problemów szeroko rozumianej polityki gospodarczej.

Pobierz książkę

Spis treści

Zbysław Dobrowolski
Państwo jako makrostruktura. Wyzwania. Kierunki reform.
Feliks Grądalski
Bezpieczeństwo i stabilność – wyzwania współczesności i przyszłości.
Agnieszka M. Domańska
Wielka Brytania w Unii Europejskiej – integracja i dezintegracja.
Edward Jasnosz
Realizacja polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2018.
Anna Rusak-Futro
Dochody gospodarstw rolnych w Polsce na tle krajów UE.
Justyna Żuchowska
Rynek kredytów hipotecznych w Polsce w latach 2014-2018.
Milena Jaworska-Biłas
Analiza ekonomiczna Grupy PZU S.A. w latach 2015-2018.
Marta Milde
Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu jako instytucja wspierająca lokalną przedsiębiorczość.
Natalia Rudnicka
Finansowanie przez państwo kultury i sztuki w Polsce – cele, zasady, kierunki i najważniejsze projekty zrealizowane w 2018 roku.
Szymon Jan Malinowski
Numizmatyka jako istotny obszar działalności Narodowego Banku Polskiego.
Karolina Kucharska
Bezpośredni cel inflacyjny NBP w latach 1998-2018.